Search form

Yoan ma Peba 14:10

10Sɨ ma man ɨtaemb wumɨr aet da Kon re nɨbnyɨn Kor B'uɨm pɨlnate dɨde Kor B'u re yɨbɨm Kor pɨlnate? Onggɨtyam yɨtkak rɨnsim re Kon wanɨm apurenawainyɨn, ma Kor nony kaim opurena eyeninyɨn, ajɨ Kor B'ute yete re Kor pɨlɨnd wɨmena yikeny, Tonte Tina wɨko omnɨka yiyeny.