Search form

Yoan ma Peba 14:11

11Sɨ man gar ke utkunda ke Ken nokate da Kon re nɨbnyɨn Kor B'uɨm pɨlnate dɨde Kor B'u re yɨbɨm Kor pɨlnate. Ajɨ ra man maka Ken gar ke utkunda ke notkasɨt, man b'ogla onggɨtyam Koina omnɨki kɨd kesa kɨma danda wɨko gar ke utkunda ke takasinyɨt. Ɨ ɨngkaemb man ket Ken gar ke utkunda ke notkasɨt.