Search form

Yoan ma Peba 14:12

12Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, toda kwa onggɨtyam wɨko im omnɨka teyeniny rɨna re Kon omnɨka teyinond. Ɨ opimemb wɨko re ma ukoi im, ajɨ ton ukoijog wɨko im omnɨka teyeniny. Mop nokɨp Kon neken ra Kor B'uɨm pɨlwa e.