Search form

Yoan ma Peba 14:13

13Ɨ Kon opima onggɨtyam gasa tamnɨkeninyɨn rɨnsim ra wɨn Koina nyɨ kɨma netɨrkenenya. Nokɨm da ɨdenat B'u b'ogɨl ɨnyomarena takasiny B'ɨgam pɨlke.