Search form

Yoan ma Peba 14:15

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam gatab Tɨrɨr Omni Yɨt

15“Ɨ ra wɨn Ken singi nitiyenya, sɨ wɨn b'ogla Koina b'ingawa yɨt yɨmta undoka teyenindam.