Search form

Yoan ma Peba 14:16

16Kon ɨta Kor B'und ɨgekisɨn, sɨ Ton wa tetmɨkitau yɨpa yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga. Ɨ Ton ket ɨta wɨn kɨma dadal ngɨrpu kesa ɨbneneny.