Search form

Yoan ma Peba 14:19

19Ɨ sobijog wɨn kak ke gowukoi rɨgap ma ɨta yɨr notngi dem. Ajɨ wɨn ɨta yɨr notngya dem, nokɨp Kon yilo e nɨbnyɨn dɨde wɨdaka kwa yilo im tekenyɨt.