Search form

Yoan ma Peba 14:2

2Kor B'uɨmna metɨnd opima jogjog wɨmenapu pɨpmet wekeny. Rako pɨpmet demb de maka wekeny, Kon keako wen wumɨr amninond. Sɨ Kon neken ra wanɨm pɨpmet ongonjena mim.