Search form

Yoan ma Peba 14:20

20Sɨ wɨn onggɨt bibɨr nasimemb nonyɨk b'atɨmjindam dem da Kon re nɨbnyɨn Kor B'uɨm pɨlnate, ɨ wɨn re wekenyɨt Kor pɨlnasim, ɨ Kodaka re nɨbnyɨn wa pɨlnate.