Search form

Yoan ma Peba 14:21

21Yet ra Koina b'ingawa yɨtkak tawaminy dɨde ra opimemb yɨtkak yɨmta tundokiny, sɨ onggɨt rɨgatemb Ken singi niyeny. Ɨ kwa yet ra Ken singi nitiyeny, Kor B'u ɨta tin singi iyeny. Ɨ Koda kwa tin ɨta singi iyenyɨn dɨde ket Kon Kolenggyam ɨta tinɨm pɨtapɨta taenenenyɨn.”