Search form

Yoan ma Peba 14:23

23Sɨ Yesu ket tin yɨsmonggawonj da, “Yet ra Ken singi nitiyeny, ton ɨta Koina yɨtkak yɨmta tundokiny. Ɨ Kor B'u daka ɨta tin singi iyeny. Ɨ dɨde Sɨn opima ti pɨlwa wuyɨn dɨde ket wɨmenapu pɨpmet omgu ti pɨlɨnd yɨpand wɨmenam.