Search form

Yoan ma Peba 14:24

24Yet ra maka singi nitiyeny, ton ma ɨta Koina yɨtkak yɨmta tundokiny. Sɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnsim re wɨn utkundenindam re ma Koina im ajɨ Kor B'uɨmna im yet re Ken nɨtmɨkitonj.