Search form

Yoan ma Peba 14:26

26Ɨ onggɨt yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga re Yɨnayɨna Wɨngawɨngate. Ɨ Kor B'u ɨta ɨtmɨkis dem Kor nyɨ kɨma. Sɨ Tonsim komkesa gasa gatab wen tauyaeniny dem dɨde wen nonony tamneniny dem komkesa yɨtkak gatab rɨna re Kon wen amneninond.