Search form

Yoan ma Peba 14:28

28Ɨ wɨn kea utkundenya onggɨtyam yɨtkak rɨna re Kon nindenyɨn da Kon ɨta neken dɨde ket tɨtenjɨn wa pɨlwa. Sɨ rada wɨn Ken singi e niyenya, wɨn sam im taindam Koina menon gatab de Kor B'uɨm pɨlwa. Mop nokɨp Kon re ma ukoi en ajɨ Kor B'u re ukoijog e.