Search form

Yoan ma Peba 14:29

29Ɨ yu Kon naska kana im wen onggɨtyam gasa gatab wumɨr amninyɨn rɨnsim ra taukanj. Nokɨm da ra ton pɨta taukanj ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke Ken notkasya.