Search form

Yoan ma Peba 14:3

3Sɨ ra Kon neken dem dɨde ket wa pɨpmet tangonjenainyɨn, sɨ Kon kwa b'usaya tɨtenjɨn dem. Ɨ Kon ket wen taronsinyɨn dɨde ket eyinyɨn dem Koinajog pɨpmet wa. Sɨ ɨdenat wɨda tekenenyɨt de rokate re Kon nɨbnenenyɨn.