Search form

Yoan ma Peba 14:31

31Ajɨ Kon nok ma singi da gowukoi rɨga wumɨr rainem da Kon ɨta Kor B'und singi yiyenyɨn dɨde Kon ɨnsima gasa amnɨkeninyɨn rɨngma na re Kor B'u Ken ningawonj. Utnɨkinam ɨngkek, ɨ ka wuyɨn!