Search form

Yoan ma Peba 14:6

6Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Konta nya ɨ ɨmɨnjog yɨtkak ɨ dɨde yɨrkokar. Sɨ makwa ngai yɨpa rɨgat ɨta yik Kor B'uɨm pɨlwa, ra ton maka Ken yɨmta nutundok.