Search form

Yoan ma Peba 14:9

9Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Pilip! Kon ma wus na netkɨmɨn wɨn kɨma. Ma man makaya Kornɨm wumɨr yokasɨt? Yet re Ken yɨr ongong nitiyɨm, ton kea Kor B'und yɨr ongong iyɨm. Sɨ rɨdede pae man mindenyɨt da, ‘Bea sɨn B'und nouyaene'?