Search form

Yoan ma Peba 15

Ɨmɨnjog Greip Kai Yesu

1“Kon re ɨmɨnjog greip kai en, ɨ Kor B'u re wala rɨga e. 2Komkesa bɨa rɨnsim re Kor pɨlɨnd wekeny, ra ton maka kɨp tejagɨkanj, Kor B'u opima onggɨtyam bɨa awɨr omnɨkam tepkiny. Ɨ kwa komkesa bɨa rɨnsim re kɨp kɨma wekeny, Kor B'u opima nɨnda negɨr pip ɨpka teyeniny kɨlkesa omnam, nokɨm da ɨdenat ton jogjog kɨp tejagɨkiny. 3Sɨ wɨn re kea kɨlkesa omni im onggɨtyam yɨtkak ke rɨna re Kon wen amneninond. 4Wɨn b'ogla wɨmena tuwenyɨt Kor pɨlɨnd, ɨ Kodaka kwa ɨta wa pɨlɨnd wɨmena netkenyɨn. Sɨ yɨpa bɨat maka ra greip kayɨnd wɨmena ikeny, ton ma rɨrɨr e tilenggyam kɨp tejagɨkiny. Toda yɨpa wɨp e ra wɨn maka ra Kor pɨlɨnd tekenyɨt, wɨn ma rɨrɨr im kɨp ɨjagɨkam. 5Sɨ Kon re greip kai en, ɨ wɨn re bɨa im. Yet ra Kor pɨlɨnd wɨmena ikeny, Kodaka kwa ɨta ti pɨlɨnd wɨmena netkenyɨn. Sɨ ton ɨngkaimemb jogjog kɨp tejagɨkiny. Mop nokɨp man makwa ngai rɨrɨr et Kor kesa ke nanggamog wɨko omnɨkam. 6Ɨ yet ra maka Kor pɨlɨnd wɨmena ikeny, ton ɨja e wɨp ɨt re sopapu bau wa b'ɨskoki bɨa re dɨde. Sɨ ra ɨrna seg sopapu wɨko rɨgat ket bobo tamnɨkiny dɨde wul wa b'ɨtɨskokiny ɨ dɨde ket tembrɨkiny. 7Ɨ ra wɨn Kor pɨlɨnd wɨmena tuwenyɨt, dɨde ra Koina yɨtkak wa pɨlɨnd tekeny, sɨ ra wɨn nangga singi mana Ken nɨtgekisya, wɨn ɨta okasya. 8Ɨ ra wɨn jogjog kɨp tejagɨkindam dɨde Koina b'auyaena rɨga taukindam, sɨ ɨngkaemb wɨn Kor B'und b'ogɨl ɨnyomarena okaenya. 9Ɨ Koda kwa ɨja ima wen singi eyeninyɨn rɨja e re Kor B'u Ken singi niyeny. Sɨ wɨn b'ogla Koina singi b'iyena mɨlend tuwenyɨt. 10Kon kea Kor B'u ma b'ingawa yɨt yɨmta undoka eyeninond, sɨ ɨngkenaemb Kon Tina singi b'iyena mɨlend wɨmena nekenond. Sɨ wɨdaka ɨja na kwa Koina b'ingawa yɨt yɨmta tundokindam Kon re dɨde, sɨ ɨngkaimemb wɨdaka Koina singi b'iyena mɨlend wɨmena tuwenyɨt.

11“Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amninyɨn da ɨdenat Koina sam waina garɨnd ɨbɨm dɨde ɨngkaimemb kwa Kon onggɨtyam waina sam yɨndangɨr tamnɨkinyɨn. 12Ɨtemb jɨ Koina b'ingawa yɨt da wɨn b'ogla wa wɨngɨrɨnd singi b'itiyenindam rɨja im re Kon wen singi eyeninyɨn. 13Awɨr e kwa yama ukoijog singi b'iyena mɨle yɨbnau, ajɨ ɨnta ra ton tina yɨrkokar b'atkau tina rɨgawar map. 14Sɨ ra wɨn Koina b'ingawa yɨt yɨmta tundokindam, wɨn re kea Kor rɨgawar im. 15Sɨ Kon ma ɨta ket wen wɨko rɨga ke nyɨ tagenainyɨn, nokɨp wɨko rɨga ma wumɨr e nangga im ti yonggyam amnɨkiny. Ajɨ Kon wen nyɨ agenainyɨn re Kor rɨgawar kaim, mop nokɨp Kon kea wen komkesa gasa wumɨr amnɨkinond rɨna re Kon Kor B'uɨm pɨlke utkundenond. 16Wɨn maka Ken nobagendonda, ajɨ Konɨt wen abagɨkinond, dɨde nyɨ akainond. Nokɨm da ɨdenat wɨn tuwenyɨt ɨ kɨp tejagɨkindam ɨ dɨde onggɨtyam waina kɨp ɨmnɨneni kesa tekeny. Ɨ nokɨm da kwa ra wɨn nanggamog gasa mana Kor B'und erkenya Kor nyɨ kɨma, ɨdenat Ton wa tagoniny. 17Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen engainyɨn da ɨdenat wɨn wa wɨngɨrɨnd singi b'itiyenindam.

Gowukoi Rɨgaina Singi kesa Mɨle

18“Ɨ ra onggɨt gowukoi rɨgap wen singi kesa tamnenanj, wɨn b'ogla wumɨr okasya da ton naska kea Ken singi kesa nomneno, ajɨ yɨmta kaim wen singi kesa amnenanj. 19Ɨ rada wɨn gowukoi ke rɨga im, gowukoyɨt keako wen singi eyeniny, nokɨp wɨn gowukoi ke rɨga im. Ajɨ wɨn ma gowukoi ke rɨga im, ajɨ Konɨt wen abagɨkinond onggɨt gowukoi ke. Sɨ onggɨt mop paemb gowukoyɨt wen singi kesa amneniny. 20Sɨ wɨn b'ogla nonyɨnd yowama onggɨtyam yɨtkak rɨna re Kon wen amninonj da, ‘Wɨko rɨga re ma ukoyam e, ajɨ tina yonggyam re ukoyam e.’ Sɨ rada rɨgap ke Kor pɨlɨnd bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle oramka niyenauto, ton opima kwa daka wa pɨlɨnd bebɨg kɨma b'ɨdgotnena oramka teyenauranj. Ɨ rada rɨgap ke Koina yɨtkak yɨmta yundoko, ton opima kwa daka waina yɨtkak yɨmta undoki. 21Ajɨ rɨgap opima Koina nyɨ map komkesa odede mɨle tamnɨkenenanj wa pɨlɨnd, mop nokɨp ton ma wumɨr im Godɨm yet re Ken nɨtmɨkitonj. 22Ɨ rako Kon maka netkond dɨde ten maka wumɨr amneninond, ma rako towa pɨlɨnd negɨr mɨle wekeny. Ajɨ yu ton ma rɨrɨr im mop ogenka teyenanj towaina negɨr mɨle gatab. 23Ɨ yet ra Ken singi kesa notɨneny, ton kwa daka Kor B'u na singi kesa yomneny. 24Sɨ rako Kon maka towa wɨngɨrɨnd onggɨtyam wɨko amnɨkeninond rɨna re yɨpa rɨgat maka rɨrɨr awonj omnɨkam, ma rako towa pɨlɨnd negɨr mɨle wekeny. Ajɨ yu Kon nitinjɨn da ton kea onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongong eyento, ajɨ ton kea Sɨn singi kesa nomneno Ken dɨde Kor B'und. 25Ajɨ ɨtemb re onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp omna ma rɨnte re ɨrɨki yɨbɨm towaina gog yɨt wɨngɨrɨnd da, ‘Ton rɨl kesand Ken singi kesa nomneno.’

26“Sɨ ra yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ik dem yena ra Kon Kor B'uɨm pɨlke ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa, Ton re ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga e. Sɨ ra Ton Kor B'uɨm pɨlke ik dem, Tonsimemb Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamneniny dem. 27Ɨ wɨda kwa b'ogla Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamnenindam, mop nokɨp wɨn kea otomapu ke Kon kɨma wekenot ngɨrpu yu.