Search form

Yoan ma Peba 15:10

10Kon kea Kor B'u ma b'ingawa yɨt yɨmta undoka eyeninond, sɨ ɨngkenaemb Kon Tina singi b'iyena mɨlend wɨmena nekenond. Sɨ wɨdaka ɨja na kwa Koina b'ingawa yɨt yɨmta tundokindam Kon re dɨde, sɨ ɨngkaimemb wɨdaka Koina singi b'iyena mɨlend wɨmena tuwenyɨt.