Search form

Yoan ma Peba 15:11

11“Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amninyɨn da ɨdenat Koina sam waina garɨnd ɨbɨm dɨde ɨngkaimemb kwa Kon onggɨtyam waina sam yɨndangɨr tamnɨkinyɨn.