Search form

Yoan ma Peba 15:15

15Sɨ Kon ma ɨta ket wen wɨko rɨga ke nyɨ tagenainyɨn, nokɨp wɨko rɨga ma wumɨr e nangga im ti yonggyam amnɨkiny. Ajɨ Kon wen nyɨ agenainyɨn re Kor rɨgawar kaim, mop nokɨp Kon kea wen komkesa gasa wumɨr amnɨkinond rɨna re Kon Kor B'uɨm pɨlke utkundenond.