Search form

Yoan ma Peba 15:16

16Wɨn maka Ken nobagendonda, ajɨ Konɨt wen abagɨkinond, dɨde nyɨ akainond. Nokɨm da ɨdenat wɨn tuwenyɨt ɨ kɨp tejagɨkindam ɨ dɨde onggɨtyam waina kɨp ɨmnɨneni kesa tekeny. Ɨ nokɨm da kwa ra wɨn nanggamog gasa mana Kor B'und erkenya Kor nyɨ kɨma, ɨdenat Ton wa tagoniny.