Search form

Yoan ma Peba 15:2

2Komkesa bɨa rɨnsim re Kor pɨlɨnd wekeny, ra ton maka kɨp tejagɨkanj, Kor B'u opima onggɨtyam bɨa awɨr omnɨkam tepkiny. Ɨ kwa komkesa bɨa rɨnsim re kɨp kɨma wekeny, Kor B'u opima nɨnda negɨr pip ɨpka teyeniny kɨlkesa omnam, nokɨm da ɨdenat ton jogjog kɨp tejagɨkiny.