Search form

Yoan ma Peba 15:20

20Sɨ wɨn b'ogla nonyɨnd yowama onggɨtyam yɨtkak rɨna re Kon wen amninonj da, ‘Wɨko rɨga re ma ukoyam e, ajɨ tina yonggyam re ukoyam e.’ Sɨ rada rɨgap ke Kor pɨlɨnd bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle oramka niyenauto, ton opima kwa daka wa pɨlɨnd bebɨg kɨma b'ɨdgotnena oramka teyenauranj. Ɨ rada rɨgap ke Koina yɨtkak yɨmta yundoko, ton opima kwa daka waina yɨtkak yɨmta undoki.