Search form

Yoan ma Peba 15:21

21Ajɨ rɨgap opima Koina nyɨ map komkesa odede mɨle tamnɨkenenanj wa pɨlɨnd, mop nokɨp ton ma wumɨr im Godɨm yet re Ken nɨtmɨkitonj.