Search form

Yoan ma Peba 15:22

22Ɨ rako Kon maka netkond dɨde ten maka wumɨr amneninond, ma rako towa pɨlɨnd negɨr mɨle wekeny. Ajɨ yu ton ma rɨrɨr im mop ogenka teyenanj towaina negɨr mɨle gatab.