Search form

Yoan ma Peba 15:24

24Sɨ rako Kon maka towa wɨngɨrɨnd onggɨtyam wɨko amnɨkeninond rɨna re yɨpa rɨgat maka rɨrɨr awonj omnɨkam, ma rako towa pɨlɨnd negɨr mɨle wekeny. Ajɨ yu Kon nitinjɨn da ton kea onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongong eyento, ajɨ ton kea Sɨn singi kesa nomneno Ken dɨde Kor B'und.