Search form

Yoan ma Peba 15:25

25Ajɨ ɨtemb re onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp omna ma rɨnte re ɨrɨki yɨbɨm towaina gog yɨt wɨngɨrɨnd da, ‘Ton rɨl kesand Ken singi kesa nomneno.’