Search form

Yoan ma Peba 15:26

26“Sɨ ra yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ik dem yena ra Kon Kor B'uɨm pɨlke ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa, Ton re ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga e. Sɨ ra Ton Kor B'uɨm pɨlke ik dem, Tonsimemb Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamneniny dem.