Search form

Yoan ma Peba 15:27

27Ɨ wɨda kwa b'ogla Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamnenindam, mop nokɨp wɨn kea otomapu ke Kon kɨma wekenot ngɨrpu yu.