Search form

Yoan ma Peba 15:4

4Wɨn b'ogla wɨmena tuwenyɨt Kor pɨlɨnd, ɨ Kodaka kwa ɨta wa pɨlɨnd wɨmena netkenyɨn. Sɨ yɨpa bɨat maka ra greip kayɨnd wɨmena ikeny, ton ma rɨrɨr e tilenggyam kɨp tejagɨkiny. Toda yɨpa wɨp e ra wɨn maka ra Kor pɨlɨnd tekenyɨt, wɨn ma rɨrɨr im kɨp ɨjagɨkam.