Search form

Yoan ma Peba 15:5

5Sɨ Kon re greip kai en, ɨ wɨn re bɨa im. Yet ra Kor pɨlɨnd wɨmena ikeny, Kodaka kwa ɨta ti pɨlɨnd wɨmena netkenyɨn. Sɨ ton ɨngkaimemb jogjog kɨp tejagɨkiny. Mop nokɨp man makwa ngai rɨrɨr et Kor kesa ke nanggamog wɨko omnɨkam.