Search form

Yoan ma Peba 15:6

6Ɨ yet ra maka Kor pɨlɨnd wɨmena ikeny, ton ɨja e wɨp ɨt re sopapu bau wa b'ɨskoki bɨa re dɨde. Sɨ ra ɨrna seg sopapu wɨko rɨgat ket bobo tamnɨkiny dɨde wul wa b'ɨtɨskokiny ɨ dɨde ket tembrɨkiny.