Search form

Yoan ma Peba 15:7

7Ɨ ra wɨn Kor pɨlɨnd wɨmena tuwenyɨt, dɨde ra Koina yɨtkak wa pɨlɨnd tekeny, sɨ ra wɨn nangga singi mana Ken nɨtgekisya, wɨn ɨta okasya.