Search form

Yoan ma Peba 15:8

8Ɨ ra wɨn jogjog kɨp tejagɨkindam dɨde Koina b'auyaena rɨga taukindam, sɨ ɨngkaemb wɨn Kor B'und b'ogɨl ɨnyomarena okaenya.