Search form

Yoan ma Peba 16

Bebɨg kɨma B'ɨdgotnena gatab Bage Yɨt

1“Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn da ɨdenat wɨn maka sap totekindam. 2Ɨ rɨgap opima wen Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ke teaukenanj dem. Ajɨ ɨta jɨ wɨn ik dem, sɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima wen uj ondrɨka teyenanj dem. Ɨ onggɨt onganda rɨgap ɨja im nony taukanj dem da, ‘Sɨn kea Godɨm b'ogɨl wɨko yomnɨkau.’ 3Ton maka wumɨr aukɨto Kor B'uɨm dɨde kwa Kornɨm, sɨ onggɨt paemb ton odede wɨko tamnɨkanj dem. 4Ajɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn da ra onggɨtyam bebɨg wɨn ik dem, ɨdenat wɨn onggɨtyam yɨtkak nonyɨk tamjindam dem rɨnsim re Kon wen wumɨr amneninyɨn.

Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma Wɨko

“Otomapu ke Kon onggɨtyam yɨtkak maka wen wumɨr amninond, mop nokɨp Kon omanda wɨn kɨma nɨbnond. 5Yu Kon neken Ti pɨlwa e yet re Ken nɨtmɨkitonj. Sɨ wa wɨngɨrɨnd makwa yɨpa rɨgat Ken ke nerkis da, ‘Rɨtama Man meket?’ 6Ajɨ re Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn, sɨ waina gar re kea gar kopa ke yɨndangɨr auki im wekeny. 7Ajɨ Kon kwa ɨmɨnjog yɨtkak e wen wumɨr tamninyɨn. Ɨtemb re wanɨm b'ogɨl e ra Kon tewaikisɨn, mop nokɨp ra Kon maka neken, sɨ onggɨtyam yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ma ɨta wa pɨlwa ik dem. Ajɨ ra Kon neken, Kon ɨta wa pɨlwa Tin ɨtmɨkisɨn dem. 8Ɨ ra Ton ik, Ton ɨta gowukoi rɨga wa temjatenainy dem negɨr mɨle gatab ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab ɨ dɨde b'ɨsagɨka mɨle gatab. 9Negɨr mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da rɨgap ma opima gar ke utkunda aramkɨranj Kor pɨlɨnd. 10Ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da Kon neken ra Abum pɨlwa e ɨ wɨn ma ɨta ket Ken yɨr notngya. 11Ɨ b'ɨsagɨka mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da onggɨt gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga Satana re kea negɨr ma b'ɨsagɨka okati e yɨbɨm.

12“Kor ma yɨpa kɨma yɨt im pop nɨbnainy wanɨm wumɨr omnenam, ajɨ otade wɨn ma rɨrɨr im okatenam. 13Ajɨ ra onggɨt ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga ik dem, Tonsim wen wang teyeniny dem komkesa ɨmɨnjog yɨtkak wɨngɨr wa. Mop nokɨp Ton ma ɨta tina nony ke yɨt tapureniny, ajɨ ɨna nena im tapureniny nangga im re Ton utkundeny. Ɨ kwa Tonsim wa pɨtapɨta tamnenainy onggɨtyam yɨtkak rɨnsim ra warɨ taukanj. 14Sɨ Ton Kor pɨlkaim yɨtkak tutkundeneniny dɨde ket onggɨtyam yɨtkak im wa pɨtapɨta tamnenenainy. Ɨ ɨngkaemb Ton b'ogɨl ɨnyomarena Kor notkaeneny. 15Ɨ komkesa gasa rɨnsim re Kor B'uɨm pɨlɨnd wekeny re Koina im. Sɨ onggɨt paemb Kon nindenyɨn da, ‘Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Kor pɨlkaim yɨtkak tutkundeneniny dɨde ket onggɨtyam yɨtkak im wa pɨtapɨta tamnenenainy.’

Gar Kopa kak ke B'ogɨl Sam

16“Ɨ Kon ma pɨn im wen terarinyɨn, onggɨt sobijog wɨnɨnd wɨn ma ɨta yɨr notngya. Ajɨ onggɨt wɨn kak ke ɨta kwa yɨr notngya dem.” 17Sɨ onggɨt penaemb nɨnda Tina b'auyaena rɨga b'arkena wuwenonj towa wɨngɨrɨnd da, “Nangga e jɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnte re Ton men wumɨr nomneniny da, ‘Ɨ Kon ma pɨn im wen terarinyɨn, onggɨt sobijog wɨnɨnd wɨn ma ɨta yɨr notngya. Ajɨ onggɨt wɨn kak ke ɨta kwa yɨr notngya dem' ɨ kwa onggɨtyam yɨtkak da, ‘Kon neken ra Abum pɨlwa e'?” 18Ɨ kwa omanda ton b'arkenand wekenonj da, “Nangga e jɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnte re Ton yindeny da, ‘Ma pɨn e jɨ wɨn'? Sɨ men ma wumɨr im nangga e Ton yindeny.” 19Ɨ Yesu kea wumɨr yokatonj nangga na re ton singi aukɨto Tin erkitam. Sɨ Ton ten amninonj da, “Ma wɨn ɨnte onggɨtyam yɨtkak isɨpkitam yorakya rɨna re Kon nindenyɨn da, ‘Ɨ ma pɨn e jɨ wɨn ra wɨn maka Ken yɨr notngya. Ajɨ onggɨt kak ke ket kwa ma pɨn e jɨ wɨn ra wɨn Ken yɨr notngya dem'? 20Ɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ra onggɨtyam wɨn pɨta tainy, wɨn yii opima tainindam dɨde gar kopa kɨma yii b'ɨtrɨnenindam, ajɨ gowukoi rɨgap sam e omnɨka iyenyi. Sɨ wɨn gar kopa tainindam ajɨ onggɨtyam waina gar kopa b'etɨngkanj ra ukoi sam mim. 21Ɨ ra konggam momta mɨna b'ujena wɨn titkau, ton gar kopa e okateny, nokɨp kemb ɨtemb ke Ti wɨn titkau. Ajɨ ra ton b'ɨga ukenj, ton makwa ɨta ket tina b'ɨdgotnena gatab nony iyeny ajɨ sam o tainy da b'ɨga ke ukenj onggɨt gowukoi wa. 22Sɨ onggɨt paemb wɨda kwa yu odedemb gar kopa yokatenya. Ajɨ ra Kon b'usaya wen yɨr tanginyɨn dem, wɨn gar sam im taukindam dem. Ɨ makwa ɨta yɨpat onggɨtyam waina sam teomneniny wa pɨlke. 23Ɨ onggɨt bibɨrɨnd wɨn makwa ɨta nangga ma netɨrkenya dem. Sɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Nangga mana ra wɨn Kor B'und erkenya Koina nyɨwɨnd, sɨ Ton opima wa takainy. 24Naskand wɨn maka Godɨnd yerkenonda Koina nyɨwɨnd ngɨrpu yu. Ajɨ yu wɨn ket b'ogla Koina nyɨwɨnd erkenya, ɨ ket wɨn opima takatenindam. Sɨ ɨdenatemb waina gar sam ke yɨndangɨr auki tekeny.

Yesu Gowukoi Gou wa Yomnonj

25“Ɨ Kon wɨngata yɨt kena onggɨtyam yɨtkak wa apurenainyɨn. Ajɨ ɨta jɨ wɨn ik ra Kon maka ket wɨngata yɨt ke wa tapurenainyɨn. Ajɨ Kon ket pɨtakɨp nasim wa pɨtapɨta tamnenainyɨn Kor B'uɨm gatab. 26Ɨ onggɨt bibɨrɨnd wɨn opima Koina nyɨwɨnd erkenya. Ajɨ Kon ma odede ma nindenyɨn da Konte Kor B'und erkenyɨn wa gatabɨnd. 27Nokɨp B'ute Tilenggyam wen singi eyeniny. Sɨ nangga pae Ton wen singi eyeniny re, nokɨp wɨn kea Ken singi niyenya dɨde gar ke utkunda yoramitenya da Kon netkond re Godɨm pɨlkena. 28Sɨ Kon netkond re Kor B'uɨm pɨlkena dɨde ket opendond onggɨt gowukoi wa. Ɨ Kon kwa ɨraren onggɨtyam gowukoi dɨde ket tɨtenjɨn Kor B'uɨm pɨlwa.” 29Seg Yesumna b'auyaena rɨgap Tin yomno da, “Yɨr de, otade Man keamb pɨtakɨpɨnd mindenyɨt. Dɨde Man maka nanggamog wɨngata yɨt na yingaet. 30Sɨ sɨn otade wumɨr yokasu da Man wumɨr et-a komkesa gasa. Sɨ Man ma ɨta yena rɨga yɨr ungaet nanggamog gatabɨm Men metɨrkeny. Sɨ onggɨt wumɨr kaimemb sɨn gar ke utkunda ke Men mokasu da Man re Godɨm pɨlkena metkot.” 31Ɨ ket Yesu mɨra amninonj da, “Sɨ ke wɨn otade wumɨr yokasya? 32Sɨ yɨr de, ɨta jɨ wɨn ik rɨdenat ra wɨn komkesa wetaweta taukindam waina yɨpayɨpa pɨpmet wa dɨde ket Ken nena e nɨtrarya. Sɨ ɨtemb ke onggɨtyam wɨn ik. Ajɨ Kon ra ma Kenta e taen, nokɨp Kor B'u ɨta Kon kɨma yɨbneneny. 33Sɨ Kon onggɨtyam yɨt wen wumɨr amneninyɨn, nok mim da ɨdenat wɨn ngɨmbla okatenya Kor pɨlɨnd. Ɨ wɨn opima b'ɨdgotnena takatenindam onggɨt gowukoyɨnd, ajɨ wɨn b'ogla napnap towɨnkindam, nokɨp Kon kea onggɨtyam gowukoi danda kesa yomnond.”