Search form

Yoan ma Peba 16:1

Bebɨg kɨma B'ɨdgotnena gatab Bage Yɨt

1“Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn da ɨdenat wɨn maka sap totekindam.