Search form

Yoan ma Peba 16:11

11Ɨ b'ɨsagɨka mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da onggɨt gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga Satana re kea negɨr ma b'ɨsagɨka okati e yɨbɨm.