Search form

Yoan ma Peba 16:13

13Ajɨ ra onggɨt ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga ik dem, Tonsim wen wang teyeniny dem komkesa ɨmɨnjog yɨtkak wɨngɨr wa. Mop nokɨp Ton ma ɨta tina nony ke yɨt tapureniny, ajɨ ɨna nena im tapureniny nangga im re Ton utkundeny. Ɨ kwa Tonsim wa pɨtapɨta tamnenainy onggɨtyam yɨtkak rɨnsim ra warɨ taukanj.