Search form

Yoan ma Peba 16:14

14Sɨ Ton Kor pɨlkaim yɨtkak tutkundeneniny dɨde ket onggɨtyam yɨtkak im wa pɨtapɨta tamnenenainy. Ɨ ɨngkaemb Ton b'ogɨl ɨnyomarena Kor notkaeneny.