Search form

Yoan ma Peba 16:15

15Ɨ komkesa gasa rɨnsim re Kor B'uɨm pɨlɨnd wekeny re Koina im. Sɨ onggɨt paemb Kon nindenyɨn da, ‘Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Kor pɨlkaim yɨtkak tutkundeneniny dɨde ket onggɨtyam yɨtkak im wa pɨtapɨta tamnenenainy.’