Search form

Yoan ma Peba 16:17

17Sɨ onggɨt penaemb nɨnda Tina b'auyaena rɨga b'arkena wuwenonj towa wɨngɨrɨnd da, “Nangga e jɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnte re Ton men wumɨr nomneniny da, ‘Ɨ Kon ma pɨn im wen terarinyɨn, onggɨt sobijog wɨnɨnd wɨn ma ɨta yɨr notngya. Ajɨ onggɨt wɨn kak ke ɨta kwa yɨr notngya dem' ɨ kwa onggɨtyam yɨtkak da, ‘Kon neken ra Abum pɨlwa e'?”