Search form

Yoan ma Peba 16:19

19Ɨ Yesu kea wumɨr yokatonj nangga na re ton singi aukɨto Tin erkitam. Sɨ Ton ten amninonj da, “Ma wɨn ɨnte onggɨtyam yɨtkak isɨpkitam yorakya rɨna re Kon nindenyɨn da, ‘Ɨ ma pɨn e jɨ wɨn ra wɨn maka Ken yɨr notngya. Ajɨ onggɨt kak ke ket kwa ma pɨn e jɨ wɨn ra wɨn Ken yɨr notngya dem'?