Search form

Yoan ma Peba 16:2

2Ɨ rɨgap opima wen Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ke teaukenanj dem. Ajɨ ɨta jɨ wɨn ik dem, sɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima wen uj ondrɨka teyenanj dem. Ɨ onggɨt onganda rɨgap ɨja im nony taukanj dem da, ‘Sɨn kea Godɨm b'ogɨl wɨko yomnɨkau.’