Search form

Yoan ma Peba 16:20

20Ɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ra onggɨtyam wɨn pɨta tainy, wɨn yii opima tainindam dɨde gar kopa kɨma yii b'ɨtrɨnenindam, ajɨ gowukoi rɨgap sam e omnɨka iyenyi. Sɨ wɨn gar kopa tainindam ajɨ onggɨtyam waina gar kopa b'etɨngkanj ra ukoi sam mim.