Search form

Yoan ma Peba 16:21

21Ɨ ra konggam momta mɨna b'ujena wɨn titkau, ton gar kopa e okateny, nokɨp kemb ɨtemb ke Ti wɨn titkau. Ajɨ ra ton b'ɨga ukenj, ton makwa ɨta ket tina b'ɨdgotnena gatab nony iyeny ajɨ sam o tainy da b'ɨga ke ukenj onggɨt gowukoi wa.