Search form

Yoan ma Peba 16:22

22Sɨ onggɨt paemb wɨda kwa yu odedemb gar kopa yokatenya. Ajɨ ra Kon b'usaya wen yɨr tanginyɨn dem, wɨn gar sam im taukindam dem. Ɨ makwa ɨta yɨpat onggɨtyam waina sam teomneniny wa pɨlke.