Search form

Yoan ma Peba 16:23

23Ɨ onggɨt bibɨrɨnd wɨn makwa ɨta nangga ma netɨrkenya dem. Sɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Nangga mana ra wɨn Kor B'und erkenya Koina nyɨwɨnd, sɨ Ton opima wa takainy.